Program celostátní vědecké konference z profesní oblasti

Terapie a prevence tabakismu

 

Datum:    15. května 2003

Místo konání:  Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, alej Svobody 31, Plzeň

                        v době od 9,00  do 16,00 hod.

 

 

OBSAH:

1.      Zahájení vědecké konference

Prof.  MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc., LF UK v Plzni, profesor Ústavu histologie a embryologie – moderátor vědecké konference

(9,00  – 9,05 hod.)

2.      Úvodní slovo děkana Lékařské fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Jaroslava Koutenského, CSc.

(9,05  – 9,20 hod.)

3.      Tabakismus a rizikové faktory aterosklerózy z hlediska preventivní kardiologie

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc., vedoucí II. interní kliniky LF UK v Plzni

      (9,20  – 9,40 hod.  -  stěžejní sdělení)

4.      Aktuální celospolečenské možnosti prevence a terapie tabakismu v ČR

MUDr. Eva Králíková, CSc.,  odborná asistentka 1. lékařské fakulty UK v Praze

(9,40  10,00 hod.)

5.      Zdravotní rizika paralelního kouření a užívání alkoholu

Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc., vedoucí Ústavu hygieny LF UK v Plzni

(10,00  - 10,20 hod.)

6.      Tabakismus, stres a ateroskleróza z hlediska terapie lázeňských pacientů

Prim. MUDr. Pavel Vaněk, kardiolog, LL. K. Lázně

PhDr. Emil Kružej, klinický psycholog, odborný asistent Ústavu hygieny LF UK v Plzni a ved. Poradny pro odvykání kouření

(10,20 – 10,40 hod.)

 

Přestávka na občerstvení

       (10,40 – 11,00 hod.)

 

7.      Tabakismus,  distres -  nástroje progrese a regrese aterosklerózy

PhDr. Emil Kružej, MUDr. Pavel Vaněk (dále viz bod č. 5)

(11,00 – 11,20 hod.)

8.      Tabakismus a proces zhoršování prognózy nemocí z povolání

Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.,1)  MUDr. Karin Buňátová, 2)  MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., 3)
Klinika pracovního lékařství  LF UK Plzeň1)  Klinika pracovního lékařství FN Plzeň 2),
Klinika pracovního lékařství LF  JEP Olomouc 3),

(11,20 – 11,40 hod.)

9.      Tabakismus a medikamentózní nástroje jeho terapie

Ing. Jan Kotek, ředitel Pharmacia Praha

(11,40 – 12,00 hod.)

10.  Zdravá pohybová aktivita vytrvalostního charakteru kontra tabakismus

Doc. MUDr. Ivo Stolz, CSc., IKEM Praha

(12,00 – 12,20 hod.)

 

 

 

11.  Rizika tabakismu v raném  dětském věku

Doc. MUDr. František Stožický, DrSc., ved. Dětské kliniky LF UK v Plzni

(12,20 – 12,40 hod. )

12.  Sdělení autorů posterů

(12,40 – 13,00 hod.)

 

Oběd –  hradí sponzor

       (13,00 – 14,00 hod.)

 

13.  Volné sdělení

(14,00 – 14,10 hod.)

14.  Tabakismus a adolescenti – jejich názory na nikotinismus

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.,  LF MU v Brně, Ústav preventivního lékařství

(14,10 – 14,30 hod.)

15.  Zyban – plus a mínus medikamentózní terapie tabakismu (informace)

Doc. MUDr. Anna Aujezdská, LF UK v Plzni,  docentka Ústavu hygieny

(14,30 – 14,45 hod.)

16.  Potřeby modifikace stravovacích návyků v období kuřáckého abstinenčního syndromu

Jaroslava Kreuzbergová, FN Plzeň, vrchní dietní sestra

(14,45 – 15,00 hod.)

17.  Naše mládež a kouření

MUDr. Jan Čelakovský, LF UK v Plzni,  odborný asistent Ústavu hygieny

(15,00 – 15,15 hod.)

18.  Názory dětí staršího školního věku na nikotinismus

MUDr. Květuše Zikmundová, CSc., LF UK v Plzni, odborná asist. Ústavu  sociálního lékařství

Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., LF UK v Plzni, vedoucí Ústavu sociálního lékařství

(15,15 – 15,30 hod.)

19.  Interakce mezi silnými a dlouhodobými kuřáckými návyky a psychosomatickými rizikovými faktory aterosklerózy

MUC. Monika Šebestová,  MUC. Viktor Eret, SVOČ Ústavu hygieny LF UK v Plzni

(15,30 – 15,45 hod.)

 

Hodnocení konference a závěr

     Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.,  LF UK v Plzni, profesor Ústavu histologie a embryologie

      (15,45 – 16,00 hod.)

 

Jednotliví autoři sdělení byli požádáni, aby ponechali 4 – 6 minut na diskusi.