Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Plzni

 

Vedoucím ústavů a klinik

Předsedům oborových rad v doktorském studijním programu

Studentům 2. a 3. ročníku v prezenční formě doktorského studijního programu

 

 

                                                                                                         V Plzni 12. března 2003

 

Věc: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK V PLZNI

 

V pondělí 5. 5. 2003 se bude pod záštitou děkana LF UK v Plzni konat ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu 43. Studentská vědecká konference.

 

Studentská vědecká činnost je jedním z ukazatelů úrovně jednotlivých pracovišť a celé fakulty. Prosím proto přednosty pracovišť a školitele, aby účast svých studentů na konferenci maximálně podpořili a dohlédli na kvalitu zasílaných abstrakt a prezentace přijatých sdělení.

 

K aktivní účasti se mohou hlásit jak studenti pregraduálního, tak postgraduálního studia naší fakulty. Pro studenty 2. a 3. ročníku prezenční formy doktorského studijního programu je zaslání abstraktu povinné.

 

Studenti s aktivní i pasivní účastí budou v den konference omluveni z výuky.

 

Nejlepší studentské vědecké práce budou oceněny (také finančně), dvě práce budou vybrány do soutěže pořádané Francouzským velvyslanectvím v Praze ” Prix de la Medicine”, další úspěšné práce budou nominovány na Českou a Slovenskou studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult.

 

Pokyny pro psaní abstrakt najdete v příloze. Poslední termín pro zaslání abstrakt je 18.4. 2003

 

 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Mgr. Renátu Peteříkovou ( Děkanát LF UK v Plzni, tel. 377593440,  e-mail: renata.peterikova@lfp.cuni.cz)

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Karel Opatrný Jr., DrSc.

                                                               proděkan pro vědu, výchovu a zahraniční styky

                  LF UK v Plzni

 

 

 

Příloha: Pokyny pro psaní abstrakt

 

43. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK V PLZNI

Pokyny pro psaní abstrakt

 

·        Název práce pište velkými písmeny

·        Autory označte iniciálou křestního jména s tečkou a příjmením. Jednotlivé autory oddělte čárkou.

·        Uveďte jména školitelů, včetně titulů

·        Uveďte oficiální název pracoviště, na kterém práce vznikla. Jsou-li autoři či školitelé z více pracovišť, označte je tak, aby bylo jasné, ke kterému pracovišti patří.

·        Před vlastním textem abstraktu nechte jednu řádku volnou

·        Vlastní text abstraktu uspořádejte do oddílů: východisko, cíl, metodika, výsledky, závěr. Na konci textu je možno uvést označení grantu nebo výzkumného záměru, při jehož plnění práce vznikla.

·        Použité zkratky je třeba vysvětlit

·        Abstrakt nemůže obsahovat grafy nebo obrázky

·        Rozsah abstraktu, včetně názvu, autorů, jmen školitelů a označení pracovišť nesmí překročit 300 slov

·        Abstrakta pište v editoru Word nejlépe písmem Arial, velikostí 12 pt, řádkováním 1. Ukládejte v Word 6.0/95!

·        Abstrakta splňující výše uvedené podmínky zasílejte na adresu as. MUDr. Jan Barcal, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni, Lidická 1, 301 66 Plzeň (tel.:377593364, e-mail: jan.barcal@lfp.cuni.cz ).

·        Abstrakta je možno zaslat e-mailem nebo na disketě.

·        Nezapomeňte uvést svoji kontaktní adresu včetně e-mailu a telefonu.

 

Poslední termín k doručení abstraktu na výše uvedenou adresu je 18.4. 2003 do 12 00.

 

Vzor k psaní abstrakt:

 

PŘECHOD CYTOKINŮ PŘES POLYSULFONOVOU DIALYZAČNÍ MEMBRÁNU

1A. Novák, 2J. Haker

Školitelé: Prof. MUDr. O. Mikuláš, DrSc., Prof. J. Lonneman, M.D.

1III. interní klinika LF UK v Plzni, 2Klinikum Grosshadern, Mnichov.

 

Východisko: